كليپ بصيرتى(نسل‌مزاحم‌ودردسرساز)

كليپ بصيرتى(نسل‌مزاحم‌ودردسرساز)

محمدی امام جمعه
شهرستان عباس آباد:

نسل سوم
افتخاروحافظ نظامند
نه مزاحم

کسانی که 40سال درمسئولیت بودند
وبرای خودثروت چندصدمیلیاردی
وزندگی اشرافی ساختند
مزاحم نظامند