رشد شاخص بورس تا چه زمانی ادامه خواهد داشت

رشد شاخص بورس تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را در گفتگوی زیر ببینید.