خارج از دید 21

سری دوم مجموعه « خارج از دید » - موضوعات : جنگ نرم ، شبکه سازی سرویس های جاسوسی بیگانه ، نفوذ در جامعه نخبه و شناسایی و رصد نقاط نفوذ برای جاسوسی اطلاعات و تزریق اندیشه های غرب گرایانه در سطوح مختلف جامعه ایرانی و .... - کارگردان : مهدی نقویان / ق 9 - https://eitaa.com/enqlab / https://Gap.im/enqelab