سن مشمولیت چیست؟

همواره یکی از نگرانی هایی که پسران دارند، سن مشمولیت آن هاست. مخصوصا افرادی که در انتظار ورود به دانشگاه هستند و قصد ادامه تحصیل دارند، همواره این دغدغه را دارند که سن مشمولیت آن ها کی فرا می رسد؟

طبق قانون هر فرد مذکر ایرانی بعد از رسیدن به 18 سالگی، مشمول مقررات خدمت نظام وظیفه می شود. پس سن مشمولیت 18 سال تمام است؛ اما اگر کسی علاقه دارد که ادامه تحصیل دهد و وارد دانشگاه شود، می تواند از معافیت تحصیلی استفاده کند.

این فرد می تواند یکسال خدمت سربازی خود را برای شرکت در کنکور، به تعویق بیندازد. در این یکسال تکلیف حضور او در دانشگاه و یا عدم حضور او مشخص خواهد شد.

البته افراد می توانند با توجه به شرایط خود از انواع مختلفی از معافیت ها استفاده کنند و خدمت سربازی خود را به تعویق بیندازند. حتی ممکن است فردی از معافیت دایم استفاده کند و اصلا به خدمت سربازی نرود.
مرکز مشاوره آویژه
https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/