جزوه فلسفه تعلیم و تربیت با قابلیت ویرایش و جستجو

جزوه فلسفه تعلیم و تربیت https://digiketab.net/doc/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7/ است . از باب مثال براي بعضی از مردم علم ، اخلاق ،دانلود جزوه فلسفه تعلیم و تربیت دین و هنر خود بخود ارزش دارند . در مقابل ذاتی ، پاره اي از چیزها وسیله اي براي نیل به امور با ارزش هستند واز این جهت با ارزش تلقی می شوند .)ارزش عرضی ) از باب مثال پول ممکن است وسیله اي براي کسب علم و هنر باشد و از این لحاظ با ارزش تلقی شود . ارزشهاي نسبی و مطلق: آنچه که ارزش آن وابسته به شرایط و موقعیت خاص باشد یا به اصطلاح بالنسبه به این شرایط ارزش داشته باشد ارزش نسبی دارد (پول، حکومت، نظام اقتصادي) در مقابل این امر به اموري برخورد می کنیم که در شرایط متفاوت و موقعیت گوناگون ارزش دارند . این گونه امر در اصطلاح داراي ارزش مطلق هستند ارزش اخلاقی ارزش اخلاقی عبارت است از آن گونه مطلوبیت هایی که مربوط به تامین خواسته هاي متعالی است . یا ارزش اخلاقی عبارت است از آن مطلوبیتی که براي روح انسان در اثر عملی به انگیزه خواست هاي فوق غریزه حیوانی انجام می گیرد . هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه دیویی، هدف تعلیم و تربیت، جامعه دموکراتیک است و در تعریف آن میگوید: جامعه دموکراتیک، جامعه اي است که از پیدایش اختلافات و تبعیضات طبقاتی، قومی . وي میگوید: تعلیم و تربیت عبارت است از: بازسازي و ساماندهی تجربه که بر معنیدار شدن و عمق آن و توانایی هدایت جریان تجربه را توسعه . دیوئی در کتاب دموکراسی و تعلیم و تربیت، چهار ویژگی تعلیم و تربیت را ذکر میکند: الف) تعلیم و تربیت ضرورت زندگی است: دیویی تعلیم و تربیت را به عمدي و تقسیم کرده است، اساس آموزش و پرورش را ارتباط و انتقال فرهنگی و اجتماعی میداند زیرا بدون آموزش و پرورش عمدي و زندگی میسر نیست. ب) تعلیم و تربیت به مثابه کنش اجتماعی: محیط اجتماعی نقش مهم تربیتی دارد و امري انتزاعی و مجرد از مناسبات و روابط اجتماعی و محیط نیست، بلکه در متن همین مناسبات مطالب فراوانی را فرا میگیرد. ج) تعلیم و تربیت به مثابه راهنمایی: به اعتقاد دیویی و مشخص نوآموز را باید کنترل و هدایت کرد و نقش راستین تعلیم وتربیت همین است. د) تعلیم و تربیت به مثابه رشد: دیویی در این مورد بر این نکته تأکید تام میورزد که تعلیم و تربیت به رشد رساندن است و رشد عمیق زندگی است. تا زندگی هست، تعلیم و تربیت هم است. با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت تعلیم و تربیت متربی عبارت است از: فرآیندي اصیل - نه فقط مقدماتی -میان مربی و مترّبی، ناشی از ضرورت زندگی اجتماعی و مبتنی بر رغبتهاي درونی و فعلی و به منظور بازسازي تجربه براي رشد و دموکراسی اجتماعی. -1-6اصول آموزش و پرورش از دید دیویی دانلود جزوه فلسفه تعلیم و تربیت pdf -1 اصل ادامه یا پیوستگی تجربه: اصل ادامه تجربه یعنی اینکه هر تجربه از تجربیات گذشته اخذ می کند و به نحوي و از طریقی در تجربیات آینده تأثیر می گذارند. -2 اصل تأثیر متقابل: همانطور که باید شرایط عینی و خارجی را در نظر گرفت، شرایط درونی فرد نیز عامل مهمی در تجربه هستند. اصل تأثیر متقابل رابطه این دو عامل را مشخص می سازد. تجربه معمولی نتیجه تأثیر متقابل این دو عامل است. این دو عامل با هم یا تأثیر متقابل آنها در یکدیگر موقعیت را تشکیل می دهند. -3 اصل مربوط به کنترل اجتماعی: این حقیقت که هر فردي در جامعه تا حد دانلود جزوه فلسفه تعلیم و تربیت تحت کنترل اجتماعی است و اینکه این کنترل به طور محسوس آزادي شخص را محدود نمی سازد قابل انکار نیست. افراد در مراحل مختلف زندگی تحت کنترل اجتماعی هستند. جزوه فلسفه تعلیم و تربیت -4 اصل مربوط به آزادي: به نظر دیویی، تنها آزادي، آزادي عقل است. آزادي عقل وقتی تحقق می یابد که فرد بتواند مختلف را مورد مشاهده و بررسی قرار دهد، هدف اساسی و با ارزش براي خود انتخاب کند و با استفاده از وسایل مقتضی براي نیل به هدف هاي خود اقدام کند. -5 اصل مربوط به هدف: یک هدف صحیح ابتدا به صورت یک درونی ظاهر می گردد. ممانعت در اجراي فوري این محرك آن را به صورت تمایل در می آورد؛ ولی نه محرك درونی و نه تمایل هیچ کدام هدف نیستند. هدف به منزله یک نقطه نظر نهایی است، یعنی هدف متضمن پیش بینی نتایجی است که در اجراي محرك درونی ظاهر می شود و پیش بینی نتایج کار عقل و خرد است (گوتک، .(1384 ذهنیت فلسفی به معناي توانایی ذهن، شیوه تفکر، محصول طرز فکر و یا تصویر ذهنی بیان شده است. به عبارت کاملتر، ذهنیت فلسفی نیرویی است که داراي تمرکز فکر، حساسیت در مقابل ادراك و پیوند بین آنها، جهت فهم حقایق است تواناییها و آمادگی فرد جهت ارزشگذاري و قضاوت صحیح و عادت به تفکر خلاق، ذهنیت…