نشانه های پشیمانی فرد خیانتکار 5

با دوستان و خانواده شما صحبت می کند:
اگر تحت تاثییر عامل خیانت همسرتان، از خانه رفته و قهر کرده باشید و یا موضوع به قدری در نظرتان حاد و دردناک بوده باشد که آن را برای دوستان و تمام اعضای خانواده خود بازگو کرده باشید، طرف مقابل شما برای ابراز پشیمانی به خاطر رفتارش حتی با آنها هم صحبت کرده و از آن ها می خواهد تا بیشتر حواسشان به شما باشد که مبادا او را ترک کنید و تصمیمی برای رها کردن وی بگیرید.

???? او حتی از شما می خواهد که زمینه را برای آرام شدن همسرتان هم فراهم کنید. این اقدام وی در راستای تلاش کردن برای جلب رضایت شما است.
مرکز مشاوره خانواده آویژه
https://psychology.avije.org/family-counselling/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
با مشاوران آویژه همراه باشید.
https://psychology.avije.org/