حرکت پارویی سیمکش از بالا میله چکشی نشسته

عضلات هدف :
عضلات پشتی

نام دیگر حرکت :
روئینگ سیمکش از بالا میله چکشی نشسته
پارویی سیمکش از بالا میله نشسته چکشی

نام انگلیسی حرکت :
seated high rowing with trazy bar

نحوه انجام حرکت پارویی سیمکش از بالا میله چکشی نشسته

1. روی نیمکت بشینید، زانوها را کمی خم کنید و پاها را روی دستگاه بگذارید.
2. سپس کمر را به عقب بدید، قرقره سیمکش را بالا تنظیم کنید و با دستتان میله را بصورتی بگیرید که کف دست ها رو به هم باشند.
3. با انقباض عضلات زیربغل، آرنج را خم کنید و میله را به سمت سینه بکشید و مجدد به سمت نقطه شروع رها کنید.
4. دقت کنید که در زمان اجرای حرکت، کمر بیش از اندازه به عقب خم نباشد و حتما با انقباض عضلات پشت خود را صاف نگه دارید.
5. در هنگام پایین آوردن میله نفس را خارج کنید و هنگام بالا بردن نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/seated-high-rowing-with-trazy-bar

بروزترین و علمی ترین تیم تخصصی برای رسیدن به اهدافت همیشه کنارته و خدماتی مانند رژیم غذایی، برنامه تمرینی، مکمل و اصلاحی ارائه میده.
https://fityar.org/