آموزش ثبت واریزی اشتباه در حسابداری

آموزش ثبت واریزی اشتباه در حسابداری
در هنگام پرداخت یا واریزی مشتری ممکن است این واریزی به اشتباه زیادتر از مبلغ مورد نظر باشد شرایط برخورد با این موضوع را استاد حسابداران برتر تشریح می‌نماید .