درد و دل خانم مجری با گرانی تخم ‌مرغ

گزارش مجری تلویزیون درباره گرانی کالا را ببینید.