بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه---
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/