یک داوطلب کنکور ۱۷ نفر را به کرونا مبتلا کرد

صحبت‌های دکتر سوری متخصص اپیدمیولوژی را می‌شنوید: یک داوطلب کنکور کارشناسی ارشد ۱۷ نفر از اطرافیان خود را مبتلا به کرونا کرد!