حادثه و ریزش ناگهانی کوه

لرزش زمین و ریزش کوه در جاده‌ای، منجر به مسدود شدن یک جاده کوهستانی و آسیب دیدن یک خودرو شد.