پلان تیر ریزی سقف تیرچه بلوک وتعیین جهت تیرچه ها درEtabs

بررسی پلان تیر ریزی سقف تیرچه بلوک درایتبس و تعیین جهت تیر ریزی سقف در انواع سیستم سازه ای
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art43