ایمپلنت دندان با پیوند استخوان

در اثر تحلیل لثه و تحلیل استخوان قبل از کاشت ایمپلنت دندان نیاز به پیوند استخوان می باشیم .
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن:02122023658
www.dencareclinic.com
"(https://dencareclinic.com/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA/)[ایمپلنت]"