آخرین وضعیت پرونده مقصران حادثه متروپل

توضیحات سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت پرونده مقصران حادثه متروپل