ممنوع بودن دریافت وجه اجباری برای اینترنت معلمان

دریافت وجه اجباری برای اینترنت معلمان ممنوع است