کنایه سنگین ترلان پروانه به ریحانه پارسا

توضیحات ترلان پروانه درباره استوری کنایه آمیزش به ریحانه پارسا.