قد بلند ترین انسان ثبت شده در تاریخ چه کسی بود؟

رابرت وادلو بلند قد ترین انسانی که در تاریخ ثبت شده برای خواندن داستان زندگی جالب این شخص به ادرس زیر مراجعه کنید:

لینک پست :

yun.ir/uac3pc


ادرس سایت :

http://wondersfa.rzb.ir