محسن هاشمی: اقدام شهرداری برای تخریب منزل رئیس جمهور اشتباه بود

محسن هاشمی ، رئیس شورای شهر تهران به تشریح تخریب ملک جماران متعلق به دولت پرداخت.