دفاع از و توجیه استاد راهنما (مهرداد حمصیان)

يكي از مهم ترين مسائلي كه بسياري از دانشجويان با آن روبرو هستند، عدم دفاع از پایان نامه و توجيه علمي استاد راهنما است. اگر نتوانيد به خوبي استاد راهنما را در فصل هاي پايان نامه توجيه كنيد به اين معني است كه شما قادر به دفاع از پايان نامه خود نيستيد .اگر به درستي از پايان نامه خود دفاع نكنيد قطعا كار شما زير سؤال مي رود. دليل هاي غير علمي براي اساتيد قابل قبول نيست. مثلا بايد براي حرف هاي خود و مطالب خود رفرنس معتبر داشته باشيد.

https://mehrdadcivil.com/blog/