تکنولوژی ذخیره کربن قسمت دوم

با اینکه این فناوری نقش بزرگی در حذف Co2 از جو زمین دارد اما بسیاری با این فناوری مخالفند، چرا که این فناوری برای گسترش تکنولوژی خود و ارائه آن به بازار نیاز به همکاری و شراکت با شرکت های نفتی دارد و همچنین این فناوری در افزایش تولیدات نفتی این شرکت ها تاثیر زیادی دارد.

این ویدیو نظر مخالفان و موافقان این طرح را نشان می دهد.