کتاب صوتی شاهنامه با موسیقی

در دو ماه با روزی یک ساعت شاهنامه را بخوانید.
کتاب صوتی شاهنامه فردوسی به نثر روان و امروزی همراه با موسیقی و افکت گذاری
شصت ساعت خوانش حماسی استاد سید محمدرضا رضوی از روی کتاب نامه نامور استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن به تایید، تشویق و اجازه نامه ایشان.
انتخاب و ساخت موسیقی و آهنگسازی استاد پیمان پورشکیبایی.
با همکاری نشر آ و گروه فرهنگی گرزمان.