فوران کوه آتشفشان در ایتالیا

کوه آتشفشان آتنا در جزیره سیسیل ایتالیا، فعالیت خود را از سر گرفت.