در تابستان ، لباس سفیدرنگ بپوشید.

در این ویدئوی علمی ،
به خوبی مشاهده می کنید ،
که اجسام رنگی ، به سرعت ،
گرما را ، جذب می کنند ، بنابراین ؛
در ایّام گرم سال ، به ویژه تابستان ،
لباس های سفیدرنگ بپوشید .