کرگیری از دیوار بتن مسلح به ضخامت ۷۰ سانتیمتر

کرگیری با مته۶ اینچ جهت عبور لوله های تاسیسات مکانیکی
کارفرما: شرکت سگال آذر
WWW.TABRIZCORECUT.COM