کرگیری، برش بتن مسلح، کاشت میلگرد و بولت در بتن
TABRIZ CORE CUT
انجام پروژه های کرگیری و برش بتن مسلح بهمراه کاشت شیمیایی میلگرد و بولت در بتن.۰۴۱۳۵۴۱۶۴۷۳/۰۹۱۴۱۰۹۶۱۸۹مهندس عبادی

ویدئوهای کانال