جمله ها و عبارتهای مورد نیاز برای کار پیدا کردن / مشغول کار شدن در انگلیسی

سایت انگلیسی مثل آب خوردن: www.abcxyz.ir *** مجموعه های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن: http://epenglish.sellfile.ir *** کانال تلگرام انگلیسی مثل آب خوردن epenglish@