واژگونی ناگهانی کامیون

خودرویی سواری با سبقت ناگهانی و غیر مجاز خود باعث چپ کردن یک کامیون در وسط بزرگراه شد.