فوران آتش فشان

فوران آتش فشان و وارد شدن مواد مذاب به داخل شهر
آتش گرفتن جنگل ها
انفجار پمپ بنزین
آتش گرفتن ماشین ها
خراب شدن خانه ها