تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.---
https://download-thesis.com/product/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7/