طنز معیارهای بعضی از ایرانی ‌ها برای خرید خودرو

معیارهای بعضی از ایرانی‌ها برای خرید اتومبیل را درک نمی‌کنم