اسپرینکلر کولینگ تاور

اجزای مختلف اسپرینکلر یا آب پخش کن برج خنک کننده
https://u.to/lRxgGw
الف) بخش ثابت اسپرینکلر stator

ب) بخش متحرک اسپرینکلر rotor

اسپرینکلر در برج خنک کننده دارای دو قسمت کلی و مهم می باشد. قسمت اول در اسپرینکلر قسمت ثابت ای تجهیز می باشد که بر روی لوله اصلی ورودی کولینگ تاور بسته می شود. قسمت دوم اسپرینکلر بخش روتور یا دوار می باشد. در اسپرینکلر سایز بالای ۴ اینچ از یک بخش روغن کاری (lubricant) جهت چرخش روان اسپرینکلر یا آب پخش کن استفاده می شود.در سایزهای بالا اسپرینکلر به دلیل فشار و دبی بالای آب در ورودی به آب پخش کن ، این تجهیز مجهز به یک ورودی جهت افزودن روغن می باشد.