دستگاه تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب مجموعه فرآیندی است که طی آن پساب خروجی از منابع تامین فاضلاب اعم از بهداشتی یا صنعتی و

کشاورزی یا پزشکی توسط باکتری های هوازی یا بی هوازی و یا سایر سیستم های موجود در دنیا تبدیل به پسابی با

هدف استفاده مجدد یا سرریز به چاه فاضلاب قابل جذب درون زمین می گردد.