دستگاه تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب مجموعه فرآیندی است که طی آن پساب خروجی از منابع تامین فاضلاب اعم از بهداشتی یا صنعتی و کشاورزی یا پزشکی توسط باکتری های هوازی یا بی هوازی و یا سایر سیستم های موجود در دنیا تبدیل به پسابی با هدف استفاده مجدد یا سرریز به چاه فاضلاب قابل جذب درون زمین می گردد.
ادامه...

ویدئوهای کانال