رشته دامپزشکی در دانشگاه علمی کاربردی

رشته دامپزشکی علمی کاربردی در واقع با این اسم و بصورت دکتری حرفه ای وجود ندارد. رشته دامپزشکی علمی کاربردی در اسامی و گرایش های دیگری در مقاطع تحصیلی پایین تر ارائه شده است.
مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام بدون پیش شماره با تلفن ثابت 9099072068
https://avije.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88/