بخش خبری مجله خبری 99/11/21

بخش خبری مجله خبری به موضوعات مختلفی، چون واکسن کرونا و انقلاب اسلامی ایران پرداخته است.