آشنایی با عملکرد پمپ دنده ای

پمپ دنده ای یا پمپ روغن دنده ای از دنده های مشبک برای پمپاژ مایعات استفاده می کند و این پمپ ها یک نوع معمول برای نیروی هیدرولیک یا پمپاژ مایعات با ویسکوزیته بالا هستند.
https://hydkala.com/product-category/hydraulic-pump/gear-pump/