چالش جالب سرویس پینگ پنگ پیچ دار و موزی

اگر بازی پینگ پنگ انجام میدهید، حتما این چالش را امتحان کنید...
اسپانسر این مسابقات برند باترفلای است.
برای خرید چوب راکت مازانوف کلیک کنید...
=============================================================================
سایر ویدئو ها
https://mihanvideo.com/v/yaAN7/%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D9%86_%D9%85%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://mihanvideo.com/v/AiDpv/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%DA%A9%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%86%D8%AF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://mihanvideo.com/v/7cqXm/51_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پینگ پنگ فا در تامبلر:
https://pingpongfa.tumblr.com/