ققنوس آواز ایران به قلم پیمان پورشکیبایی

ققنوس آواز ایران
کوتاه نوشتی به قلم پیمان پورشکیبائی
درباره استاد محمدرضا شجریان
هفدهم مهرماه هزاروسیصد و نود و نه تهران

این یادداشت را می توانید از سایت گروه فرهنگی گَرُزمان به آدرس زیر
https://garozman.com/blog/ققنوس-آواز-...
و تلگرام گروه به آدرس:
t.me/garozman
بخوانید.