خودکنترلی در برنامه درسی

ممکن است فردی علاوه بر داشتن برنامه خوب درسی توان اجرا کردن آن را بدون استاد یا پشتیبان نداشته باشد. به عبارت دیگر این فرد خود کنترلی ندارد. برای داشتن خود کنترلی اول باید هدف خود را مشخص کنید. در این ویدئو بررسی پارامترهای برنامه ریزی درسی به طور کامل شرح داده شده است.
https://paresh.ir/blog/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/