مصاف پلاس قسمت سیزدهم

رئیس جمهور گفتند که برید از مردم بپرسید:
برجام باشه یعنی چه؟ برجام نباشه یعنی چه؟

دکتر روحانی گفت:
" راجع به FATF به مردم بگید که اگر FATF باشه یعنی ۲۰درصد ارزونتر و اگر نباشه یعنی ۲۰درصد گرونتر"

رفتیم به مردم گفتیم...