داستان روز "فکر می کنم که می توانم"

داستان روز "فکر می کنم که می توانم"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
"چه فکر کنید که می توانید یا نه، در هر دو صورت حق با شماست".
???????? با صدای: فرزانه فائزی