کشت و کار بهاری در «شانگ یانگ»

شیانگ یانگ، در مرکز چین قرار گرفته است. آب و هوای موسمی نیمه گرمسیری شمالی و انواع اشکال پیچیده و متنوع زمین در آنجا، ظرفیت های بسیاری را برای کشاورزی در شیانگ یانگ ایجاد کرده است
اهالی شیانگ یانگ نیز در بین تجربیات سنتی و علوم و فناوری مدرن امکانات بی نهایت این سرزمین را کاوش می کنند...