عدم صحت تعیین محدودیت زمانی برای ثبت ‌نام در سامانه سجام

مشاور اجرایی سهام عدالت: تعیین محدودیت زمانی برای ثبت‌نام در سامانه سجام صحت ندارد