سوالات کلیدی ترمزهای پنوماتیکی

لینک سوالات:
https://20begir.com/product/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C/

تعدادی از سوالات لینک بالا:
) پیستون پمپ بادی دارای چند عدد رینگ می باشد؟

۱- ۲عدد

۲- ۵عدد

۳- ۳عدد ☑

۴- ۱عدد) داخل پمپ باد از چه نوع سوپاپی استفاده شده است؟

۱- ورقه های فنری ☑

۲- فنرهای شمشی

۳- فنرهای لوله ای

۴- فنرهای معمولی) در چه صورتی روغن وارد تانک باد می شود؟

۱- خرابی سوپاپها

۲- خرابی رینگها

۳- خرابی چرخ دندها

۴- خرابی پولی پمپ) در بعضی از نانکهای باد پیچی در زیر تانک قرار دارد آن پیچ برای چیست؟

۱- خروجی هوای اضافه

۲- مکش هوای آزاد

۳- خروجی آب وارده داخل مخزن ☑

۴- ورود آب