شروع فاز دوم واکسن فخرا با تزریق به همسر شهید هسته ای

آغاز فاز دوم کارآزمایی واکسن «فخرا» با تزریق به همسر شهید هسته‌ای