کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران
دکتر محمد صمدیان
کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران با رهبری دکتر محمد صمدیان استاد تمام دانشگاه بهشتی و از برترین جراحان مغز و اعصاب ایران در جهت ارائه تمامی خدمات درمانی مغز و اعصاب فعالیت می کند در این تیم که متشکل از برترین جراحان مغز و اعصاب ، متخصصین داخلی مغز و اعصاب، روانشاسان، روانپزشکان و دیگر تخصص های مرتبط است بیمار تحت بررسی های کامل قرار گرفته و بهترین راه درمانی برای وی توصیه می گردد.
ادامه...

ویدئوهای کانال