10 جایگزین برای انرژی قسمت دوم

4-تولید بار الکتریکی توسط ویروس
3_تولید الکتریسیته از ماده توریم
2_فناوری پیشرانه موشکی
1_راکتور آزمایشی هسته ای ITER