..چربی گیر

همانطور که از نام دستگاه چربی گیر مشخص است، چربی گیر وظیفه جداسازی چربی و روغن فاضلاب را بر عهده دارد. به طور کلی، یکی از آلودگی های موجود در فاضلاب، سیالات مایعی با چگالی کمتر از آب هستند که به صورت نا محلول در فاضلاب موجود می باشند مثل روغن ها و چربی ها.