اشتباهات مهلک عشقی که زندگی شما را نابود می کند

روش تشخیص عشق واقعی
هفت اشتباه مهلک درباره ی عشق را بدانید. دانستن اشتباه عشقی سبب می شود تا بتوانید عشق واقعی خود را پیدا کنید و از عشق های خیالی و اشتباه دور شوید. آسیب نبینید و زندگی خود را نابود نکنیم. نیمه گمشده خود را به درستی بیابیم.
منبع: مرکز مشاوره ستاره